مطالب آموزشی

انتشار محتوا: ۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۵۳:۱۱ قبل از ظهر
آموزش مقدماتی محلول سازی
ایمنی و مدیریت بحران
ایمنی در آزمایشگاهها
شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه ها (کار در آزمایشگاه)
شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه ها
جستجو و شمارش کلی فرم ها (کار در آزمایشگاه)
کلی فرم ها در مواد غذایی
آمین های هتروسیکل
آکریل آمید
پرو پیوتیک ها
افزودنیها و رنگها
ایمنی در آزمایشگاه
اصول نگهداری مواد غذایی
افزودنیها
روغن ها و چربی های خوراکی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس