ضوابط آرایشی و بهداشتی

انتشار محتوا: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۰:۳۹ قبل از ظهر
حداقل ضوابط تأسیس وبهره برداری کارخانجات صنایع آرایشی و بهداشتی
نحوه بررسی، ثبت، پیگیری و اعلام نتایج شکایات و اطلاع رسانی جهت جمع آوری فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و نا منطبق
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های آرایشی و بهداشتی
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی تولید قراردادی فرآورده های آرایشی و بهداشتی
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)/پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات)فرآو
دستورالعمل اجرایی تمدید پروانه های بهداشتی ورود محصولات آرایشی و بهداشتی فرایند شده و بالک
دستورالعمل اجرایی نحوه پخش و توزیع محصولات آرایشی و بهداشتی
بخشنامه فرآورده های با منشاء گیاهی وطبیعی
چارت مسئولین فنی کارخانجات تولیدکننده مواداولیه،بالک ومحصولات فرآیندشده آرایشی وبهداشتی
راهنمای ثبت فرآورده آرایشی و بهداشتی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس