ریکال فرآورده های دارویی

انتشار محتوا: ۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۲۹:۱۳ قبل از ظهر
ریکال کپسول استنشاقی تیوتروپیوم / رویان دارو
ریکال سوسپانسیون خوراکی کوآموکسی کلاو / بازرگانی سها کیش
ریکال ویال دانترولن سدیم - شرکت کی بی سی
ریکال کلسیم دی سدیم ادتات
ریکال فرآورده رپلینکس
ریکال ویال پنتوپرازول
ریکال آمپول بتامتازون ال آ
ریکال آمپول دگزامتازون
ریکال سرم شستشوسدیم کلراید 0/9 درصدنیم لیتری تولیدی اکسیر
ریکال ادتات کلسیم دی سدیم
ریکال ویال دیسپورت 500
ریکال آمپول متیل ارگونوین
ریکال سرم تزریقی سدیم کلراید9/ درصد
ریکال سرم تزریقی سدیم کلراید9/ درصد شرکت داروسازی شهید قاضی
ریکال سرم تزریقی سدیم کلراید9/ درصدنیم لیتر - شرکت داروسازی شهید قاضی
ریکال سرم تزریقی سدیم کلراید۹/ درصدنیم لیتر - شرکت داروپخش
ریکال آمپول بتامتازون ال آ /تامین فارمدتهران
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس