بخش میکروب شناسی

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۷:۰۲ بعد از ظهر

    معرفی بخش میکروب شناسی
بخش میکروب شناسی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی (شماره تلفن:۰۵۱۵۷۲۲۳۵۱۳-داخلی ۳۰۶) قادر به  انجام انواع تست های تخصصی  در زمینه مواد غذایی و آشامیدنی با توجه به استانداردهای روز دنیا می باشد.
نمونه های دریافتی در این بخش شامل نمونه هایی از سطح تولید،سطح عرضه ،نمونه های PMS  ونمونه های RM بوده که با استفاده از آخرین روش آزمونهای استاندارد آنالیز و نتایج آن از طریق سامانه LIMS به درخواست کننده ارجاع می گردد.
کلیه روشهای آزمون کیفی و کمی میکروبیولوژی در این بخش با استفاده از پروتکل تصدیق(Verification) و پرسنل آموزش دیده مورد صحه گذاری قرار گرفته و طبق آن روشهای آزمون استاندارد با تایید در ۲ مرحله تصدیق پیاده سازی و تصدیق آیتم قابلیت اجرا در این بخش را دارا می باشد.
بخش میکروب شناسی آزمایشگاه قادر است طیف وسیعی از نمونه های غذایی را مورد آنالیز و ارزیابی قرار دهد عمده ترین روش های آزمون تخصصی این بخش می توان به فیلتراسیون آب های معدنی و آشامیدنی بسته بندی، بررسی باکتری های ترموفیل و مزوفیل در کنسرو ها، باقیمانده مواد ضد میکروبی در شیر نام برد.

شرح وظایف:
 
–          کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از مافوق مربوطه
–          انجام آزمایش های تخصصی در رابطه با میکروبیولوژی مواد غذایی
–          شرکت در کارگاه های علمی آموزشی در رابطه با آزمونهای میکروبیولوژی مواد غذایی به منظور بهره برداری از یافته های جدید علمی در جهت انجام وظایف مربوطه  و افزایش مهارت های شغلی مربوطه
–          ساخت محیط های کشت و معرف ها
–          انجام آزمایش های میکروبی نمونه های  غذایی از نظر قابلیت مصرف با توجه به استانداردهای موجود و اعلام نتیجه
–          ثبت نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در دفتر بخش و ثبت در سامانه ملی آزمایشگاهی(LIMS)
–          بروز رسانی استانداردها
–          نگارش مستندات بخش شامل روش های آزمون، روش های کار با دستگاه، محیط کشت و کالیبراسیون
–          بازدید از آزمایشگاه های واحدهای تولیدی
–           انجام آزمون های تصدیق (Verification) روش های آزمایش
–          تهیه گزارش و یا آمار در صورت ارجاع مافوق
–          تکریم و ترویج فرهنگ نحوه رفتارشایسته با مراجعین
–          انجام کالیبراسیون میانی تجهیزات دمایی و وزنی
–          کنترل و پایش شرایط محیطی بخش میکروبیولوژی
–          بسته بندی و سترون تجهیزاتِ تهیه آزمونه با استفاده از رول پک های حرارت خشک
توانمندی بخش
پس از دریافت نمونه،با توجه به جدول ویژگی ها میکروبیولوژی M۵ اداره کل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو ،نمونه با یکی از سطر های جدول مطابقت  و آزمونهای مورد نظر بر روی نمونه انجام می شود.
شمارش کلی میکروارگانیسم ها
شناسایی و شمارش  کلی فرم ها
شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه
شناسایی و شمارش  اشرشیا کلی
جستجوی سالمونلا
شناسایی و  شمارش استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت
شناسایی و شمارش باسیلوس سرئوس
شناسایی و شمارش کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت
شناسایی و شمارش انتروکوک ها
شناسایی و شمارش اسید دوست ها و باکتری های مقاوم به اسید
شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا
شمارش اسپور ها
شناسایی و شمارش کپک
شناسایی و شمارش مخمر
جستجوی تخم انگل
بررسی باقیمانده مواد ضد میکروبی
شناسایی و شمارش ریسه های کپک

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس