پروانه بهداشتی کارگاهی

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۳:۰۰ قبل از ظهر

♦♦ پروانه بهداشتی کارگاهی (تأسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی) :

کارگاه در این ضابطه به واحدی اطلاق می شود که اقدام به تولید، بسته بندی، توزیع و عرضه فرآورده های غذایی و آشامیدنی در حجم کمتر از تولیدصنعتی)کارگاه هایی که دارای پروانه کارگاهی از وزارت صنایع یا مراجع ذیصلاح می باشند (می نماید و دارای حداقل شرایط فنی و بهداشتی منطبق با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی کارگاه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی مشمول شناسه نظارت کارگاهی می باشد.
پروانه بهداشتی کارگاهی (تأسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی)پروانه بهداشتی است که به کارگاه هایی که دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح و حداقل شرایط فنی و بهداشتی تولید هستند اعطاء می شود و این پروانه بیانگر اجازه فعالیت و همچنین تولید فرآورده هایی است که در پروانه ذکر گردیده است.

 
 
◊◊ درخواست بررسی محل و نقشه پیشنهادی:
 
* فرم درخواست بازدید از محل پیشنهادی فرم شماره ۱
* فرم درخواست بررسی نقشه پیشنهادی فرم شماره ۲
 
با توجه به راه اندازی سامانه نظارت برموادغذایی آشامیدنی آرایشی وبهداشتی(FMS) جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی لازم است مدیرعامل کارگاه ومسئول فنی پس از انجام مراحل ثبت نام در سامانه TTAC و اخذ کد ثبت منبع، در سامانه FMS ثبت نام نموده و پس از تایید مدارک ومستندات مربوطه توسط کارشناس سامانه ، ابتدا مدیر عامل بایستی از کارتابل خود نسبت به بارگذاری مستندات ومدارک لازم اقدام نماید( مسیر اقدام: مدیرعامل--- ورود به کارتابل----فرآیندها----اصلاح مستندات) پس از تایید مستندات مربوطه مسئول فنی بایستی از کارتابل خودش نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی وارسال به مدیر موسسه اقدام نماید.(مسیر اقدام: ورود به کارتابل مسئول فنی----فرآیندها----درخواست صدور پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی)
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس