طرح های پژوهشی

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۷:۱۵ بعد از ظهر

۱- تعیین نقطه انجماد شیر خام مناطق مختلف شهرستان گناباد و مقایسه آن با نقطه انجماد شیر خام استان خراسان رضوی،مرتضی محمدزاده مقدم،فریحه احمدزاده ثانی،اکبرحاجعلی،عبدالصالح نجار،خاتمه:اسفندماه ۱۳۸۸-کد طرح:۳۲۸/۱/پ
۲- بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی های جداشده از بستنی های سنتی گناباد،دکتر نبی شریعتی فر،دکتر حسین مختاریان دلویی،دکتر مرتضی محمدزاده مقدم،دکتر محمد قهرمانی،خاتمه:آذر ۱۳۹۱

۳- بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس و عصاره آبی گل خیارک بر باکتریهای بیماریزای منتقله از راه غذا خاتمه:۱۳۹۳
 
۴- تشخیص تقلبات زعفران با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم SVM
 
۵- ارزیابی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیم در خاک رس طبیعی مورد استفاده در فرآوری شیره انگور
 
۶- بررسی ویژگیهای حسی و اثر بخشی ضد میکروبی عصاره آبی درمنه دشتی بر باکتری سالمونلا انتریدیس موجود در سس مایونز

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس