فهرست داروخانه های شهرستان گناباد

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۹:۵۱ قبل از ظهر

نام داروخانه

وضعیت

شهر/روستا

آدرس

تلفن

نام موسس

بیمارستان علامه بهلول

شبانه روزی

گناباد

بلوار پرستار

۰۵۱۵۷۲۳۶۸۲۵

بیمارستان علامه بهلول

دکتر هاشمی

روزانه

گناباد

خیابان غفاری

۰۵۱۵۷۲۲۶۵۹۱

دکتر کاظم هاشمی

دکتر ادبی

روزانه

گناباد

خیابان امام خمینی

۰۵۱۵۷۲۲۴۳۳۳

دکتر مهدی ادبی

قانعی کاخکی

روزانه

گناباد

ابتدای خیابان سعدی

۰۵۱۵۷۲۲۸۳۹۹

کارشناس داروسازی علی قانعی کاخکی

دکتر شجاعی

روزانه

گناباد

میدان غدیر

۰۵۱۵۷۲۲۹۲۰۲

دکتر سوسن شجاعی

دکتر سلمان قربانی

شبانه روزی

گناباد

خیابان ناصر خسرو

۰۵۱۵۷۲۲۵۱۱۸

دکتر سلمان قربانی

دکتر حمیده خاکشور

روزانه

گناباد

ابتدای خیابان ناصر خسرو

۰۵۱۵۷۲۲۲۰۵۸

دکتر حمیده خاکشور

دکتر قرچه بیدختی

روزانه

بیدخت

خیابان جمهوری اسلامی

۰۵۱۵۷۳۳۲۷۸۲

دکتر حسین قرچه بیدختی

دکتر مظلوم

شبانه روزی

بجستان

خیابان هفت تیر

۰۵۱۵۶۵۲۲۲۳۰

دکتر اکبر مظلوم

دکتر حسینی

روزانه

بجستان

خیابان هفت تیر

۰۵۱۵۶۵۲۴۴۵۵

دکتر ابوالفضل حسینی

بیمارستان آیت ا... مدنی

روزانه

بجستان

میدان آیت ا... طالقانی

۰۵۱۵۶۵۲۲۸۰۱

بیمارستان آیت ا... مدنی

دکتر زابلیان

روزانه

کاخک

خیابان انقلاب

۰۵۱۵۷۳۷۴۰۳۰

دکتر هادی زابلیان

دکتر جنگی

روزانه

بجستان

خیابان هفت تیر-هفت تیر2

۰۵۱۵۶۵22129

دکتر الهام جنگی جزین

 دکتر عباس زاده  روزانه  گناباد  خیابان ناصرخسرو   ۰۵۱۵۷۲۲۴۸۴۴  دکتر حسین عباس زاده
 دکتر محسنی  روزانه  گناباد  خیابان امام خمینی   ۰۵۱۵۷۲۵۱۴۲۱  دکترمریم محسنی 
دکتر رنگ ریز  روزانه   گناباد خیابان سعدی   ۰۵۱۵۷۲۲۰۰۸۰ دکتر فاطمه رنگ ریز 
دکترنوری  روزانه   گناباد خیابان ایثار  ۰۵۱۵۷۲۲۰۲۰۵ دکتر مریم نوری دلوئی  
دکتر گازری  روزانه  گناباد  خیابان سعدی  ۰۵۱۵۷۲۳6327  دکتر علیرضا گازری  
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس