درباره آزمایشگاه

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۰:۱۱ بعد از ظهر

اداره آزمایشگاه کنترل مواد غذایی
معرفی:
آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی گناباد از پنج بخش عمده تشکیل شده است:
۱-بخش اداری
۲-بخش تحویل نمونه
۳-بخش میکروبی
۴-بخش شیمی
۵-بخش آنالیز دستگاهی وآزمایشگاه تخصصی قطب زعفران کشور
بخش تحویل نمونه:
نمونه های دریافتی از سطح تولید و توزیع با توجه به نوع آزمایشات درخواست شده و امکانات موجود آزمایشگاه پذیرش  می شود. ابتدا برای هر نمونه فرم تحویل نمونه تکمیل می شود. نمونه ارسالی به آزمایشگاه باید تاریخ تولید و انقضا، پروانه ساخت یا شناسه نظارت و شرایط تحویل را دارا باشد. نمونه کدبندی شده و به بخشهای مورد نظر ارسال می گردد.
بخش میکروبی :
این بخش شامل ۸ اتاق می باشدکه شامل ۱-انبار محیط کشت ۲-محیط سازی ۳-شستشوی کثیف ۴-استریلیزاسیون ۵-انکوباسیون ۶-اتاق کشت ۷-اتاق کشت پاتوژن ۸-انبار نمونه های شاهد میکروبی
در این بخش مطابق استانداردهای تدوین شده برای هر نمونه و جدول حدمجاز میکروبی ارائه شده توسط اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو، آزمایشات میکروبی لازم بر روی نمونه انجام می گیرد. این آزمایشات شامل: شمارش کلی میکروارگانیسم ها، شمارش کلی باکتریها، شمارش کلی فرمها، شمارش آنتروباکتریاسه، تشخیص اشرشیاکلی، سالمونلا،استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت، انتروکوکوس، سودوموناس آئروجینوزا، شمارش کپکها و مخمرها ،شمارش اسپور باکتریهای هوازی و بیهوازی،تشخیص تخم انگل،انواع رنگ آمیزی میکروارگانیسمهاو... می باشد.در این بخش انواع محیط کشتهای لازم جهت تشخیص میکروارگانیسمهای ذکر شده تهیه شده و نمونه های مواد غذایی پس از آماده سازی در محیط کشتهای لازم کشت  داده شده و پلیتها و لوله ها در اینکوباتور در دمای مورد نیاز جهت رشد میکروارگانیسم قرار داده می شود.برای تشخیص باکتریها از محیطهای اختصاصی و افتراقی لازم استفاده شده و با تستهای لازم تایید یا عدم تایید باکتری به اثبات می رسد.در این بخش برنامه های اجرایی و دستورالعملهای لازم جهت اخذ گواهینامهISO۱۷۰۲۵ تهیه شده است.

بخش شیمی:
این بخش شامل  ۶ اتاق می باشد که شامل:۱-اانبار مواد شیمیایی ۲-استخراج نمونه ۳-آنالیز دستگاهی ۴-آزمایشگاه شیمی ۵-انبار نمونه های شاهد شیمی ۶-انبار لوازم مصرفی و شیشه آلات
در این بخش با توجه به استاندارد های تدوین شده برای هر محصول آزمایشاتی مثل:PH،اندازه گیری آفلاتوکسین M۱ به روش الایزااندازه گیری پنی سیلین و تترا سایکلین در شیر به روش الیزا،درصد رطوبت،خاکسترکل،خاکستر نامحلول در اسید، قلیائیت خاکستر، درصدماده خشک، درصد پروتئین، چربی وکربوهیدرات، اسیدیته برحسب اسید غالب، تعیین پراکسید،اسیدیته،اندیس یدی و اندیس صابونی  و ترکیبات قطبی روغنها، تعیین درصد نمک، میزان ید، درصد خلوص، تعیین و تشخیص انواع نگهدارنده ها(سوربات پتاسیم،بنزوات سدیم،نیترات) بروش اسپکتروفتومتری، تعیین میزان کروسین، پیکرو کروسین وسافرانال ،تعیین بریکس، تعیین درصد لعاب ، تعیین گلوتن مرطوب ، اندازه گیری میزان آهن به دو روش کمی و نیمه کمی، تعیین نقطه انجماد،اندازه گیری میزان گاز در نوشابه ها،تعیین میزان باقیمانده SO۲،عدد هاوارد،تشخیص رنگ افزودنی،تشخیص آنتی بیوتیکها در شیر،اندیس یدی واکسیداسیون و استری در عرقیات گیاهی،درصد اسانس و اسیدیته عرقیات گیاهی،تعیین هیدروکسی پرولین در فراورده های گوشتی،تعیین اندیس فرمالین در آبمیوه هاو...انجام می گیرد.
فضای فیزیکی بخش شیمی با سرامیک ضد اسید سکوبندی شده و دارای ۵ هود شیمیایی مناسب می باشد.همچنین مجهز به دوش و چشم شوی اضطراری می باشد.دستورالعملها و برنامه های اجرایی لازم جهت اخذ ISO۱۷۰۲۵  در این بخش تدوین شده است
بخش آنالیز دستگاهی:
در این بخش دستگاه جذب اتمی به همراه متعلقات آن در شهریور ماه ۱۳۹۶ نصب و راه اندازی شده است. دستگاه جذب اتمی برای اندازه‌گیری فلزات استفاده می‌شود. طیف‌سنجی جذب اتمی (AAS) یک روش اسپکتروسکوپی برای اندازه‌گیری کمی عناصر شیمیایی با استفاده از جذب اشعه نوری (نور) توسط اتم در حالت گازی است. در شیمی تجزیه این تکنیک برای تعیین غلظت یک عنصر خاص در یک نمونه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه قادر است با توجه به نوع فلز و حد تشخیص آن به سه روش شعله، کوره گرافیتی و شیمیایی مقدار آنرا تعیین کند. کاربردهای این دستگاه فراوان بوده و در صنایع غذایی بیشتر جهت تعیین باقیمانده فلزات سنگین مثل سرب، کادمیم، آرسنیک، جیوه و ... در مواد غذایی استفاده می شود.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس