شرح فعالیت

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۰۰:۳۲ بعد از ظهر

شرح وظایف

شرح وظایف واحد تجهیزات پزشکی

- نظارت مستمر بر تأمین و توزیع وسایل و تجهیزات پزشکی واحد های تابعه دانشگاه

- مشارکت در ارزشیابی بیمارستانهای تابعه دانشگاه

- برگزاری جلسات کمیسیون سیاستگزاری و ساماندهی خرید تجهیزات پزشکی دانشگاه

- مشاوره وتائید تجهیزات سرمایه ای پزشکی وملزومات مصرفی درواحدهای تابعه دانشگاه نظارت برنصب وراه اندازی دستگاههاوتحویل ملزومات پزشکی بیمارستانها

- ایجادبانک اطلاعاتی ازتجهیزات پزشکی موجودوموردنیاز

- نظارت برتعمیرونگهداری ونحوه عقد قراردادهای سرویس توسط شرکتهای ذیصلاح

- نظارت براستفاده بهینه ازتجهیزات وملزومات مصرفی

- همکاری دربرگزاری دوره های کارورزی دانشجویان مهندسی پزشکی

- ایجادارتباط وهماهنگی باوزارت متبوع و دانشگاههاوسایرمراکزمربوطه

- ساماندهی وتعیین تکلیف تجهیزات پزشکی موجوددرانبارهای اسقاطی واحدها

- بررسی و تایید اسناد مالی تجهیزات پزشکی واحد های تابعه ارجاعی از ذیحسابی دانشگاه اقدام در جهت کالیبراسیون و PM

- جمع آوری کلیه قراردادهای منعقد با شرکتهای تجهیزات پزشکی و پیگیری نحوه انجام مفاد قرار داد ها توسط شرکتها

- نظارت بر نحوه آموزش صحیح وکامل دستگاهها و ارائهCDوجزوات آموزشی

- بررسی لوازم مصرفی و یدکی مورد نیاز دستگاه های پزشکی و پیش بینی جهت تامین به موقع آنها نظارت بر انجام صحیح خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس