بخش تضمین کیفیت

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۰۷:۱۱ بعد از ظهر

تضمین کیفیت (QA) :

 Quality assurance به اختصار( QA)، نظارت و ارزیابی منظم و برنامه‌ریزی شده جنبه‌های گوناگون یک فرایند است که در آزمایشگاه احتمال رعایت حداقل‌های استاندارد کیفیت در آزمون را به حداکثر می‌رساند.

همه واحدهای آزمایشگاه به عنوان اجزای سازمان اهمیت خاص خود را داشته و عهده دار بخشی از فعالیت ها هستند. در این میان، واحد تضمین کیفیت (QA) از نظر برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت مجموعه اهمیت بسیاری در آزمایشگاه دارد. واحد تضمین کیفیت مسئولیت تدوین و بازنگری کلیه روشهای اجرایی و دستورالعملهای آزمایشگاه و نظارت بر اجرای صحیح آنها توسط پایش های دوره ای مطابق با استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ همچنین مستند سازی خط مشی ها ، ممیزی ها را بر عهده دارد. بهبود مستمر سیستم با بررسی نتایج پایش ها و تصمیم گیری در جهت ارتقاء کیفیت صورت می گیرد. واحد تضمین کیفیت به طور مستقیم زیر نظر مدیریت ارشد می باشد و به لحاظ کاری در ارتباط با تمامی اجزا و پرسنل آزمایشگاه می باشد. کنترل مستندات، مدارک و سوابق، ممیزی های داخلی، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، نظارت بر واحد کالیبراسیون و تجهیزات، بررسی شکایات مشتریان، کنترل کیفیت و اعتبار بخشی آزمون های آزمایشگاه، پایش عملکرد گردش نمونه تا ارسال پاسخ آزمون، اهم فعالیتهای واحد تضمین کیفیت می باشند.

بکارگیری تضمین کیفیت در آزمایشگاه سبب می شود جریان امور به طور منظم و مداوم مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و در پی آن خطاهای موجود شناسایی شده واز بروز خطاهائی که احتمالاً در آینده بوجود می آید جلوگیری گردد. هدف نهایی اجرای مدیریت کیفی ، ایجاد و ابقاء روشهای قابل انتقال (  Transfer ability  ) می باشد .

 برای اجرا و حصول روشهای مناسب و اثبات اینکه نتایج ارائه شده قابل قبول می باشند ، باید برنامه تضمین کیفیت در آزمایشگاه به شکل مناسب و کامل اجرا شود. تضمین کیفیت به معنای تمامی تلاشهای یک مجموعه ( دراینجا کل امکانات شامل نیروی انسانی ، فضا، تجهیزات، مواد شیمیایی، معرفها ، مالی ، و .... در آزمایشگاه می باشد ) برای بهبود کارایی یا ظرفیت ارائه خدمات ( Efficiency ) و قدرت موثر یا اثر بخشی (  Effectiveness ) در واحد مربوطه می باشد .

این واحد در خصوص مواردی چون   ISO ۱۷۰۲۵ ، GLP از صحت انجام آزمونها و برقراری خط مشی کیفیت در آزمایشگاه اطمینان حاصل می کند .

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس