بازدید کارشناسان آزمایشگاه قطب از آزمایشگاه معاونت غذا و دارو

بازدید کارشناسان آزمایشگاه قطب از آزمایشگاه معاونت غذا و دارو

انتشار محتوا: ۱۳ دی ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۲۰:۲۹ قبل از ظهر
در راستای اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه ها در سال 1402 مبنی بر پایش آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو دانشگاه های قطب 9 بر اساس استاندارد ایزو 17025 و GLP در روز شنبه مورخ 9 دیماه 1402 تعداد 2 نفر از کارشناسان خبره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد به گناباد اعزام شدند.

در راستای اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه ها در سال 1402 مبنی بر پایش آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو دانشگاه های قطب 9 بر اساس استاندارد ایزو 17025 و GLP در روز شنبه مورخ 9 دیماه 1402 تعداد 2 نفر از کارشناسان خبره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد به گناباد اعزام شدند. در این بازدید آقایان دکتر خضری و دکتر سبحانی ضمن بازدید از آزمایشگاه کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد، بر اساس چک لیست ممیزی الزامات آزمایشگاهی آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس ایزو 17025، این آزمایشگاه را مورد ارزیابی قرار دادند. سپس در جلسه ای که با حضور معاون غذا و دارو دانشگاه، خانم دکتر زنگنه و کارکنان اداره آزمایشگاه برگزار شد موارد نقص مشاهده شده مطرح شد. از موارد مطرح شده توسط بازرسین، کمبود فضای فیزیکی بخش آنالیز دستگاهی در طبقه دوم ساختمان غذا و دارو و فقدان اتاق مخصوص هضم نمونه ها با توجه به وجود بخارات اسید در آن مکان و همچنین کمبود تعداد پرسنل با توجه به چارت سازمانی مصوب می باشد. در پایان جلسه از زحمات کارشناسان آزمایشگاه در خصوص کسب رتبه دوم اداره آزمایشگاه در ارزشیابی سال 1401 با اعطای لوح تقدیری که توسط ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر احمدی امضا شده بود تقدیر بعمل آمد.

بازدید
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس