فرایند بازرسی از آزمایشگاههای واحدهای تولیدی و همکار

انتشار محتوا: ۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۱:۱۳ قبل از ظهر
فرایند خودارزیابی آزمایشگاههای واحدهای تولیدی توسط مسئولین فنی
فرایند بازدید از آزمایشگاههای واحد های تولیدی جهت تمدید، اصلاح و صدور پروانه ها
فرایند بازدید ادواری از آزمایشگاههای واحدهای تولیدی
چک لیست ارزشیابی آزمایشگاههای واحدهای تولیدیFO۵۷
فرم درخواست ارزیابی آزمایشگاه واحد تولیدی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس