ضوابط و بخشنامه ها

انتشار محتوا: ۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۷:۴۰ قبل از ظهر
ضابطه تأسیس ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مرداد ۱۴۰۰
دستورالعمل تأسیس داروخانه های واقع در سلامتکده شهریور ۱۴۰۰
لزوم ارائه مفاصاحساب برای ابطال داروخانه شهریور ۱۴۰۰
نحوه گزینش داروخانه های منتخب مهر ۱۴۰۰
ضابطه فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی در داروخانه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس