کسب موفقیت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو در آزمون‌های مهارت آزمایی

انتشار محتوا: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۰:۵۸ قبل از ظهر
آزمایشگاه کنترل غذا و دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه با کسب موفقیت در آزمون‌های مهارت‌آزمایی، گواهینامه و تاییدیه‌های لازم را اخذ کرد.
ghaza

به گزارش وب‌دا، رئيس اداره آزمايشگاه کنترل غذا و دارو دانشگاه گفت: این آزمایشگاه موفق شد در آزمون‌های مهارت آزمایی که سال گذشته انجام شد حدنصاب نمره لازم را کسب و گواهینامه‌های مربوطه را دریافت کند.
دکتر مرتضی محمدزاده‌مقدم با بیان اینکه این آزمون‌های مهارت‌آزمایی توسط مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه برگزار شد، گفت: این آزمون‌ها شامل آزمایشات شیر پاستوریزه (درصد چربی، درصد ماده خشک شیر، pH، اسیدیته کل)، شیرخشک (مس، آهن، اسیدیته، درصد رطوبت)، پنیر(درصد نمک، درصد رطوبت، pH، درصد چربی، درصد خاکستر) و میکروبیولوژی فرآورده‌های لبنی (شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها در شیر، شمارش کلی فرم به روش جامع در شیر، شمارش کلی فرم به روش بیشترین تعداد احتمالی، جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت و جستجوی اشرشیاکلی در شیر) بود.
وی در تشریح روند انجام این آزمون‌ها اظهار کرد: پس از اینکه نمونه‌های مورد نظر در شرایط خاص برای آزمایشگاه ارسال شد، کارشناسان آزمایشگاه در بازه زمانی مشخص شده آزمون‌های لازم را با دقت بر روی نمونه‌ها انجام دادند و نتایج بعد از بررسی و محاسبات لازم در فرم‌های مشخص ثبت و به مرکز برگزار کننده آزمون ارسال شد. 
دکتر محمدزاده‌مقدم تصریح کرد: پس از تجزیه و تحلیل آماری نتایج ارسالی، گزارشات تجمیعی همراه با گواهینامه‌های شرکت در آزمون و تاییدیه قبولی در هر آزمون به معاونت غذا و دارو دانشگاه ارسال شد. 
وی درباره آزمون مهارت (مقایسات بین آزمایشگاهی) گفت: آزمون مهارت از مهمترین ابزارهای کنترل خطا و نظارت بر کیفیت نتایج آزمایشگاه است که مطابق استاندارد ISO 17025 شرکت در این آزمون با هدف صحه گذاری نتایج آزمون‌ها، الزامی است.
رئيس اداره آزمايشگاه کنترل غذا و دارو ایجاد اطمینان خاطر حاکمیت، مراجع و مشتریان نسبت به کیفیت و عملکرد آزمایشگاه را از جمله اهداف هر آزمایشگاهی از شرکت در آزمون مهارت عنوان و تصریح کرد: مقایسه عملکرد با سایر آزمایشگاه‌های فعال، اطلاع از جزئیات عملکرد در هر آزمون، محاسبه میزان عدم قطعیت هر آزمون، تامین الزام استاندارد ISO 17025 مبنی بر صحه گذاری روش‌های آزمون، ردیابی و پایش عملکرد در طول زمان و اطلاع از تغییرات جزئی تجهیزات، یافتن خطای سیستماتیک آزمایشات (Bias) و خطای تصادفی و بهبود مستمر، پایش میزان دقت اپراتورها و کارشناسان و کشف نقاط ضعف و انجام آموزش های مورد نیاز و... از دیگر اهداف آزمایشگاه‌ها از شرکت در آزمون مهارت است.
دکتر محمدزاده‌مقدم با بیان اینکه امروزه مقایسات بین آزمایشگاهی طبق استانداردهای جهانی، یکی از بخش‌های مهم در برنامه‌های کنترل کیفیت در آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون است، گفت: مقایسات بین آزمایشگاهی با سازماندهی، اجرا و ارزشیابی آزمون‌های انجام شده بر روی نمونه آزمون‌های یکسان یا مشابه، توسط دو یا چند آزمایشگاه بر طبق شرایط از پیش تعیین شده، کیفیت نتایج آزمایشگاهی به دست آمده را بررسی می‌نماید.
وی خاطرنشان کرد: مقایسات بین آزمایشگاهی این شانس را در اختیار آزمایشگاه‌ها قرار می‌دهد که نه تنها نتایج آزمایشگاهی خود را اعتباربخشی نمایند، بلکه سیستم آزمایشگاهی خود را پایش، خطاهای سیستماتیک را شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام نمایند.
دکتر محمدزاده‌مقدم ادامه داد: از سوی دیگر با استفاده از مقایسات بین آزمایشگاهی دقت و صحت روش آزمون و همچنین تکرارپذیر بودن داده‌ها و روش آزمون مورد بررسی قرار می‌گیرد و با استفاده از مقایسات بین آزمایشگاهی می‌توانیم روش‌های جدید آزمون را با روش‌های تایید شده مقایسه و اعتباربخشی کرد.
 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس