هفته جهانی آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال وپیشگیری از ایجادمقاومت به داروهای ضد میکروبی ازتاریخ 27 آبان ماه تا3 آذرماه

انتشار محتوا: ۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

شعار هفته جهانی آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال سال 2022 و نامگذاری روزهای این هفته   دانلود 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس