مطالب آموزشی آزمایشگاه سلامت

انتشار محتوا: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۴۰:۱۷ قبل از ظهر

اطلس جامع انتقال خون                                                                                                                          دانلود

 

صحه گذاری روشهای کمی در ازمایشگاه                                                                                                      دانلود

 

کتاب کنترل کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی                                                                                              دانلود

 

کتاب راهنمای نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی                                                                                            دانلود

 

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ در اﻧﺠﺎم ﻫﺎی ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ                                                                       دانلود

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس