کمیسیون فنی وقانونی بررسی وصدور مجوزهای بهداشتی

انتشار محتوا: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۰:۰۲ قبل از ظهر

کمیسیون فنی-قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی:
کمیسیون بررسی و صدور پروانه های بهداشتی مؤسسات مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وظیفه بررسی مدارک ارائه شده توسط متقاضی جهت تأیید، صدور و تمدید مجوزهای بهداشتی شامل بهره برداری، مسئول فنی، ساخت و شناسه نظارت کارگاهی را بر عهده دارند . همچنین این کمیسیون درموارد فواصل قانونی با مراکز آلاینده درزمان تاسیس واحدهای تولیدی ،حداقل ضوابط فنی وبهداشتی صنایع مختلف و... بررسی واظهار نظر می کند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس