۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
ساعت
کمیسیون فنی وقانونی بررسی وصدور مجوزهای بهداشتی

کمیسیون فنی-قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی:
کمیسیون بررسی و صدور پروانه های بهداشتی مؤسسات مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وظیفه بررسی مدارک ارائه شده توسط متقاضی جهت تأیید، صدور و تمدید مجوزهای بهداشتی شامل بهره برداری، مسئول فنی، ساخت و شناسه نظارت کارگاهی را بر عهده دارند . همچنین این کمیسیون درموارد فواصل قانونی با مراکز آلاینده درزمان تاسیس واحدهای تولیدی ،حداقل ضوابط فنی وبهداشتی صنایع مختلف و... بررسی واظهار نظر می کند.

"آراء کمیسیون فنی و قانونی"
2- سال1400       (14000122)     (14000131)       (14000302)      (14000323)     (14000413)    (14000420)     (14000427)    (14000517)    (14000609)     (14000628)     (14000706)    (14000720)    (14000804)     (14000811)   (14000823)    (14000907)     (14000922)     (14001007)      (14001014)     (14001022)      ( 14001105)       (14001119)
3- سال 1401     (14010204)      (14010218)      (14010227)     (14010303)       (14010322)
تاریخ به روز رسانی: 1401/04/05
تعداد بازدید: 1209
Powered by DorsaPortal