۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
ساعت
کمیسیون فنی وقانونی بررسی وصدور مجوزهای بهداشتی

کمیسیون فنی-قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی:
کمیسیون بررسی و صدور پروانه های بهداشتی مؤسسات مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وظیفه بررسی مدارک ارائه شده توسط متقاضی جهت تأیید، صدور و تمدید مجوزهای بهداشتی شامل بهره برداری، مسئول فنی، ساخت و شناسه نظارت کارگاهی را بر عهده دارند . همچنین این کمیسیون درموارد فواصل قانونی با مراکز آلاینده درزمان تاسیس واحدهای تولیدی ،حداقل ضوابط فنی وبهداشتی صنایع مختلف و... بررسی واظهار نظر می کند.

آراء کمیسیون
تاریخ به روز رسانی: 1399/07/08
تعداد بازدید: 962
Powered by DorsaPortal