۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
ساعت
گواهی بهداشت

♦♦ صادرات مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی :


◊◊ مدارک لازم جهت صادرات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

1- گواهی بهداشت مواد غذایی و آشامیدنی
2- گواهی بهداشت مواد آرایشی و بهداشتی
3- فرم یکسان گواهی بهداشت شبکه ها

4- فرم صادرات برگشتی


*** اطلاعیه مهم: هزینه صدور گواهی بهداشت بر اساس مصوبه هیات امناء ***


1 فرم یکسان گواهی بهداشت شبکه ها فرم شماره 1
2

گواهی بهداشت(مواد آرایشی و بهداشتی)محموله ای فرآورده های دارای پروانه بهداشتی تولید

(ساخت،تولید قراردادی،شناسه نظارت)

فرم شماره 2
3

گواهی بهداشت(مواد آرایشی و بهداشتی)محموله ای فرآورده های دارای پروانه بهداشتی ساخت

(جهت صادرات)/(تولید قراردادی جهت صادرات)

فرم شماره 3
4

گواهی بهداشت(مواد آرایشی و بهداشتی)مدت دار فرآورده های دارای پروانه بهداشتی

(ساخت،تولید قراردادی،شناسه نظارت)

فرم شماره 4
5

گواهی بهداشت(مواد آرایشی و بهداشتی)مدت دار فرآورده های دارای پروانه بهداشتی ساخت

(جهت صادرات)/(تولید قراردادی جهت صادرات)

فرم شماره 5
6

گواهی بهداشت(مواد غذایی و آشامیدنی)محموله ای فرآورده های دارای پروانه بهداشتی تولید

(ساخت،تولید قراردادی،شناسه نظارت)

فرم شماره 6
7

گواهی بهداشت(مواد غذایی و آشامیدنی)محموله ای فرآورده های دارای پروانه بهداشتی ساخت

(جهت صادرات)/(تولید قراردادی جهت صادرات)

فرم شماره 7
8 گواهی بهداشت(مواد غذایی و آشامیدنی)مدت دار فرآورده های دارای پروانه بهداشتی

(ساخت،تولید قراردادی،شناسه نظارت)

فرم شماره 8
9

گواهی بهداشت(مواد غذایی و آشامیدنی)مدت دار فرآورده های دارای پروانه بهداشتی ساخت

(جهت صادرات)/(تولید قراردادی جهت صادرات)
فرم شماره 9
10

درخواست فارسی گواهی بهداشت

فرم شماره 10
11

گواهی بهداشت محصولات خام کشاورزی

فرم شاره 11
12

گواهی فروش آزاد جهت صادرات

فرم شاره 12


تاریخ به روز رسانی: 1399/06/18
تعداد بازدید: 1253
Powered by DorsaPortal